Om

Blockholm

Blockholm som modell för deltagande processer

 

 

Blockholm var en utställning och ett projekt som syftade till att visa upp en plattform. Vi ville visa beslutsfattare och stadsplanerare ett verktyg för konstruktiva dialoger och ett community med en enorm kreativitet. Projektet hade inga ramar eller tydliga mål för att vi ville visa möjligheterna.

När vi känner till och förstår verktygen finns det många vägar att gå och många olika lösningar beroende på vilket resultat vi är intresserade av. Vi arbetar med ett flertal städer, kommuner och landsting med att genomföra och pröva ut olika processer för olika typer av utfall. Processerna kan byggas i flera steg för utvärdering och vidareutveckling. Blockholmsprojekt kan paras ihop med andra typer av deltagande metoder. Processerna kan vara parallella eller simultana. Vi ser gärna att man bygger upp en mångsidig plattform för deltagande och medskapande processer över tid med en bred metodik. Det för att vänja och öva både deltagare, mottagare och beställare i processen. Vinsterna i dessa typer av processer är potentiellt enorma i form av både delaktighet, kunskap, kvalitet men också effektivitet. Genom att inte bara samla in önskningar utan lösningar, genom att lägga ut en plattform för förhandling kan komplexa processer förenklas och förkortas.

Parallella strategier

 

 

 

En fruktbar strategi är parallella processer. Vi bygger en plattform där kopior av det aktuella projektet stansats ut och befinner sig bredvid varandra i samma plattform. Deltagarna arbetar med identiska förutsättningar bredvid varandra

Fördjupade processer

 

 

Blockholmsprojekt kan också ingå som delar i andra processer eller fördjupas i flera steg. Efter inledande breddprojekt kan deltagare, allmänhet, intressegrupper och eller beställare utvärdera och välja projekt eller spår för ett nästa steg i Blockholmsmodell eller i andra format.

Kommunikationsmodeller

 

 

Styrkan i Blockholmsprojekt är dess visualitet och intuitiva metod. Men för att ge den styrka behövs ett flertal kompletterande kommunikationsmodeller. För att riktigt förstå förslag behövs ofta en beskrivning av användandet.

Kommunen - medlare eller

möjliggörare

 

Kommunens roll i utvecklingsprocesser ligger ofta i att medla mellan intressen och värden. Intressegrupper fokuserar på viktiga värden som de försvarar starkt och kommunens uppgift blir ofta att jämka mellan dessa. Fördjupade processer syftar istället till att fokusera på

Det oväntade behovet -

Behovet av det oväntade

 

Inför behovsanalysen uppstår alltid frågan: Hur ser vi behov som vi inte visste existerade. Det oväntade behovet synliggörs inte genom en fråga utan ger sig till känna i öppna och förutsättningslösa processer. När vi bara planerar efter väntade behov blir också resultatet väntat.

Den långa dialogen

 

Ordet Medborgardialog används ofta missvisande i planeringsprocesser och syftar ofta på enkla fråga/svar relationer. Vi intresserar oss för dialogen som en längre och mer förutsättningslös process. Det betyder dels att vi bör fånga upp intressanta trådar som inte som inte handlar om direkta resultat eller har direkt relevans.

Detta ger en möjlighet till inspiration och också en inriktning mot konsensus. De bra idéerna kopieras, utvärderas och testas i olika format. Detta format ger både en stor bredd och ett visst djup i analysen

Här kan vi också välja att se, undersöka och vidareutveckla tendenser i materialet. Beroende på förädling kan de intressanta resultaten uppstå i nivå tre, fyra eller fem i processen.

Spridning av bilder och film förmedlar idéer emellan deltagare men också till det omgivande samhället. Ett viktigt moment i är en genomtänkt respons från beställare. Hur ska den se ut och vilken form ska den ha?

bakomliggande motiv och synliggöra dem för varandra. De bakomliggade motiven används för att hjälpa varandra att lösa problemen. Det är också intressant att mobilisera grupper som står utanför och kan se andra värden och lösningar.

Nackdelarna i resutatet riskerar då att bli identitetslöst eller ha en mycket svagt förankrad identitet. Uppdraget blir här att söka i processmaterialet efter det oväntade. Vilka aspekter, behov, visualitet var oväntade och hur kan vi förädla dem och förtydliga dem. Detta är en metod att förstärka kreativiteten i processen och stärka möjligheten till nya former och resultat.

Dels handlar det om att dialogen inte bara har ett objekt utan är ett objekt i sig. Samtalet som förs kring ett område, en fråga samlas upp för förs vidare till nästa process. Målet är alltid att svaret ska processas och generera en ny fråga för att skapa ett långt och förutsättningslöst samtal.

Copyright © All Rights Reserved